ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานบริการ

                   

                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

                                         ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานบริการ (Download)