งานควบคุมโรคติดต่อ


โรคติดต่อนำโดยแมลง (Vector bourn Diseases)
  • โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)
  • โรคไข้มาลาเรีย (Malaria)
โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (Zoonoses)
  • โรคเลปโตสไปโรซีส
โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ (Food and Water borne Diseases)
โรคหนอนพยาธิ
โรคติดต่อในเด็ก
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (AIDs and STDs)
วัณโรค (TB)
โรคเรื้อน (Leprosy)
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
โรคติดต่อระหว่างประเทศ (สุขภาพชายแดน - อาเซียน)
งานระบาดวิทยา (Epidemiology)
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)


หนังสือราชการ (ภายใน)  [Template MS Word] [ตัวอย่าง]
หนังสือราชการ (ภานนอก)  [Template MS Word] [ตัวอย่าง]
หนังสือคำสั่ง [Template MS Word]