งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ประจำปี 2566 ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค


งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safty)

  • แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
    [MS Word]  [PDF]