download งานต่างๆ

1. งานบริหาร
          check kpi 
            All_JHCIS
            Co_lab
            New authen
            หมอพร้อม
            preaudit
            eclaim
            stopcovid+
            3doctor
            PCC
            smart อสม.
                *  แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่บวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ตาม ว119 download  
                *  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเงินบริจาคและเงินบำรุง download
                * คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำรุง ที่ 2993/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 download
2. งานส่งเสริมสุขภาพ
        ไฟล์นำเสนอ free schedule วันที่ 19 ตุลาคม 2563  Download
        web site ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจสอบการตรวจซ้ำ โดยสถาบันมะเร็ง Link
        บริการฟื้นฟู  Link
3. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

4. งานโรคติดต่อ
    -  CDCU
    - เป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19

5.  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
     -  รายชื่อ จนท.ฉีดวัคซีน โควิด19

6. งานเทคโนโลยี และสารสนเทศ
        Template One page รพ.สต.


7. งานแผนไทย

8. งานทันตสาธารณสุข

9.  งานประกันสุขภาพ11.  งานสุขภาพภาคประชาชน12. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
13. งานกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

14. งานคุ้มครองผู้บริโภค
15. งานแผนไทย