งาน EPI

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีนประจำเดือน พค.63 ตามแบบฟอร์มนี้ 
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งกรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ download
แนวทางการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2563
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน มิ.ย.63 ตามแบบฟอร์มนี้ 
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน ก.ค. 63 ตามแบบฟอร์มนี้
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน  ส.ค. 63 ตามแบบฟอร์มนี้
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน  ก.ย. 63 ตามแบบฟอร์มนี้
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน  ต.ย. 63 ตามแบบฟอร์มนี้