งานส่งเสริม

แนวทางการดำเนินงาน Free schedule  ปี 2563 download
แกน ranking งานส่งเสริม download
QOF download
วาระงานส่งเสริม download
คะแนน ranking งานส่งเสริม รอบ 1
flow เสนอโครงการ CUP
แบบรายงานตรวจเกลือไอโอดีน
หนังสือแจ้งตรวจเกลือ สสอ.ขุนหาญ download
รายงานตรวจเกลือไอโอดีน รพ.สต.
แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ download
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ปี 63 download
แบบคัดกรองและเปลผลตรวจสุขภาพพระสงฆ์อายุ 15-59 ปี download
แบบคัดกรองและเปลผลตรวจสุขภาพพระสงฆ์อายุ  60 ปี download
แบบคัดกรองพระสงฆ์ 15-59 ปี คปสอ.ขุนหาญ
แบบคัดกรองพระสงฆ์ 60 ปี คปสอ.ขุนหาญ
ข้อมูล 1 วัด 1 รพ.สต. ปี 2561
ข้อมูลพระสงฆ์เขตอำเภอขุนหาญ ปี 2562
แบบฟอร์มลงชื่ออบรมพระสงฆ์
ขั้นตอนการบันทึก PPA โครงการเด็กอายุ 6 - 7 ปี
สำรวจข้อมูลนักเรียนอำเภอขุนหาญ ปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการจัดสรร Free schedule ANC ปี 2563 ดาวน์โหลด
แนวทางการบันทึกข้อมูล Free schedule ANC
 สสจ.ศรีสะเกษ นำเสนอ free schedule  ปี 2564
แบบประเมินมห้ศจรรย์ 1000 วัน สู่ 2500 วัน download