งานพัสดุ

แบบฟอร์มงานพัสดุ ดาวโหลด
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ดาวโหลด
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวโหลด
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดาวโหลด
ฉบับเดือนธันวาคม 2565 ดาวโหลด

Flow Chart การขออนุมัติจัดทำประกันภัยรถยนต์ทางราชการ ดาวโหลด

คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ 
🔈  ที่ 4992/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562  เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดาวโหลด
🔈   ที่ 3667/2563 ลงวันที่  14 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ  ดาวโหลด
🔈   ที่ 1329/2564 ลงวันที่  26 มีนาคม 2564  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ดาวโหลด
🔈   ที่ 5159/2564  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด าวโหลด
🔈   ที่ 937/2565  ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ดาวโหลด
🔈   ที่ 5159/2564  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดาวโหลด