งาน EPI

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีนประจำเดือน พค.63 ตามแบบฟอร์มนี้ 
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งกรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ download
แนวทางการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2563
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน มิ.ย.63 ตามแบบฟอร์มนี้ 
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน ก.ค. 63 ตามแบบฟอร์มนี้
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน  ส.ค. 63 ตามแบบฟอร์มนี้
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน  ก.ย. 63 ตามแบบฟอร์มนี้
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน  ต.ย. 63 ตามแบบฟอร์มนี้

งานส่งเสริม

แนวทางการดำเนินงาน Free schedule  ปี 2563 download
แกน ranking งานส่งเสริม download
QOF download
วาระงานส่งเสริม download
คะแนน ranking งานส่งเสริม รอบ 1
flow เสนอโครงการ CUP
แบบรายงานตรวจเกลือไอโอดีน
หนังสือแจ้งตรวจเกลือ สสอ.ขุนหาญ download
รายงานตรวจเกลือไอโอดีน รพ.สต.
แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ download
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ปี 63 download
แบบคัดกรองและเปลผลตรวจสุขภาพพระสงฆ์อายุ 15-59 ปี download
แบบคัดกรองและเปลผลตรวจสุขภาพพระสงฆ์อายุ  60 ปี download
แบบคัดกรองพระสงฆ์ 15-59 ปี คปสอ.ขุนหาญ
แบบคัดกรองพระสงฆ์ 60 ปี คปสอ.ขุนหาญ
ข้อมูล 1 วัด 1 รพ.สต. ปี 2561
ข้อมูลพระสงฆ์เขตอำเภอขุนหาญ ปี 2562
แบบฟอร์มลงชื่ออบรมพระสงฆ์
ขั้นตอนการบันทึก PPA โครงการเด็กอายุ 6 - 7 ปี
สำรวจข้อมูลนักเรียนอำเภอขุนหาญ ปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการจัดสรร Free schedule ANC ปี 2563 ดาวน์โหลด
แนวทางการบันทึกข้อมูล Free schedule ANC
 สสจ.ศรีสะเกษ นำเสนอ free schedule  ปี 2564
แบบประเมินมห้ศจรรย์ 1000 วัน สู่ 2500 วัน download

งานพัสดุ

แบบฟอร์มงานพัสดุ ดาวโหลด
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ดาวโหลด
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวโหลด
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดาวโหลด
ฉบับเดือนธันวาคม 2565 ดาวโหลด

Flow Chart การขออนุมัติจัดทำประกันภัยรถยนต์ทางราชการ ดาวโหลด

คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ 
🔈  ที่ 4992/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562  เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดาวโหลด
🔈   ที่ 3667/2563 ลงวันที่  14 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ  ดาวโหลด
🔈   ที่ 1329/2564 ลงวันที่  26 มีนาคม 2564  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ดาวโหลด
🔈   ที่ 5159/2564  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด าวโหลด
🔈   ที่ 937/2565  ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ดาวโหลด
🔈   ที่ 5159/2564  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดาวโหลด

Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

ในวันที่ 2 ธ.ค.62 Start  เวลา 16.00น. ณ สี่แยกบ้านจะเนียวบริเวณลานร้านต้นไม้สวนหน่อยการยาง บ้านจะเนียว  ผังเส้นทางและรูปขบวน การ Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%