งาน NCD

ตัวชี้วัด 
-
  
Flow กลุ่มงาน NCD
1. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV (Hpv.nci.go.th)+JHCIS Flow (ล่าสุด)
2. 
3. คัดกรองมะเร็งเต้านม Flow
4. คัดกรองมะเร็งลำไส้ Flow
5. การใช้บริการผู้ป่วยจิตเวช ช่วงสถานการณ์ COVID-19 Flow
6. คัดกรองมะเร็งตับและเร็งท่อน้ำดี Flow
7. คัดกรองโรคซึมเศร้า Flow
8. คัดกรองการฆ่าตัวตาย Flow
9. คัดกรองสมาธิสั้น Flow
10.คัดกรองออทิสติก Flow
11.คัดกรองบุหรี่เข้าสู่การบำบัด Flow
12.คัดกรองการดื่มสุรา Flow
13.คลินิก DPAC Flow
14.คัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน Flow
15.คัดกรองความเสี่ยงความดันโลหิตสูง Flow
16.คัดกรองเท้าเบาหวาน Flow
17.คัดกรองตาเบาหวาน Flow
18.คลินิก DPAC ตรวจร่างกาย Flow

กลุ่มงาน 
     1.งานมะเร็งปากมดลูก
1.แนวทางการบันทึกข้อมูลมะเร็งปากมดลูก PAP+QOF คู่มือ
2.HPV DNA Test 1 Slide
3.HPV DNA Test 2 คู่มือ
4.HPV DNA Test 3 คู่มือ แนวทางการบันทึกข้อมูล
5.HPV DNA Test 4 คู่มือ ความรู้ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
6.HPV DNA Test 5 Slide การเบิกจ่าย
7.คู่มือโปรแกรม CxS2010 คู่มือ

8.รายการเตรียมอุปกรณ์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและอัลตราซาวด์รังไข่ เอกสาร
9.คำแนะนำในการตรวจภายใน คำแนะนำ
11.แบบคัดกรอง pap+ush+เต้านม เอกสาร
12.สติกเกอร์และใบนำส่ง HPV DNA Test รพ.กันทรลักษ์ เอกสาร ล่าสุด
13.ใบส่งตัวรักษาต่อด้าน นรีเวช เอกสาร ล่าสุด
14.แบบคัดกรองนรีเวช (Self Test)HPV Self Sampling เอกสาร  PDF ล่าสุด
15.New E-Claim HPV คู่มือ ล่าสุด
     
     2.งานติดดาว สสอ.ดีเด่น NCD
1.ติดดาว NCD ซำขี้เหล็ก เอกสาร
2.แฟ้มงานติดดาว หมวด 4 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เอกสาร
3.บล็อก สสอ.ดีเด่น 5 งาน NCD 
4.บล็อก สสอ.ดีเด่น งานมะเร็งปากมดลูก
     3.งานควบคุมบำบัดบุหรี่ สุรา
1.โรงเรียนสีขาว เขต4
2.ตัวอย่างเอกสารโรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการ เอกสาร
3.เกณฑ์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เกณฑ์ (ล่าสุด)
4.ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกณฑ์ (ล่าสุด)
5.แบบคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ เอกสาร
6.การบันทึกข้อมูล special pp 43 แฟ้ม ช่วยเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกฮอล์ คู่มือ
7.มาตรฐานชุมชนปลอดบุหรี่และสุรา เอกสาร
8.แบบลง ACT app.เอกสาร
9.แบบบันทึกการตรวจสถานที่ติดป้ายปลอดบุหรี่ เอกสาร
10.คู่มือการบันทึกระบบโรงเรียนปลอดบุหรี่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คู่มือ (ล่าสุด)

     4.งานป้องกันอุบัติเหตุ 
1.ใบประกาศองค์กรสวมหมวกกันน็อค 100% 2563 ใบประกาศ
2.key in งานอุบัติเหตุ RTI ตำบล บล็อกงาน
3.key in อุบัติเหตุ  เอกสาร
4.เกณฑ์การประเมินงานอุบุติเหตุทางถนนตำบล RTI เกณฑ์ (ล่าสุด)

10.แบบบันทึกการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เอกสาร
11.แบบรายการตรวจสภาพรถการแพทย์ฉุกเฉิน เอกสาร
12.แบบรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต เอกสาร
13.สมุดบันทึกเวรด่าน เอกสาร
14.แบบสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน New  เอกสาร
15.ใบสำคัญรับเงิน รถ EMS เอกสาร
16.เอกสารรับประเมินรถ EMS 2565

    5.งานป้องกันการจมน้ำ
1.คู่มือแนวทางประเมินผู้ก่อการดี คู่มือ
2.หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด คู่มือ
3.ขั้นตอนการประเมินผู้ก่อการดี คู่มือ
4.เกณฑ์การประเมินงานจมน้ำ merit maker เกณฑ์ (ล่าสุด)
5.Key in จมน้ำ 10 องค์ประกอบ บล็อกงาน
6.ผลงาน Key in จมน้ำ หลักหิน ต.บักดอง ส่งกระทรวง เอกสาร
7.ตัวอย่าง รายงานจมน้ำระดับเงิน โพธิ์กระสังข์
8.แบบฟอร์ม เอกสารเขต 10 ประเมิน จมน้ำ เอกสาร
9.แบบสอบสวนจมน้ำ (ทุกกลุ่มอายุ) เอกสาร

     6.งานผู้พิการ งานศูนย์พึ่งได้ OSCC 
1.คู่มือ OSCC คู่มือ
2.รหัสหัตถการ กายภาพ ฟื้นฟูผู้พิการ เอกสาร

     7.งาน NCD เบาหวาน ความดันโลหิต
1.key in งาน NCD วิถีใหม่  บล็อกงาน
2.เกณฑ์  NCD วิถีใหม่ เกณฑ์
3.แนวทางการบันทึกข้อมูล NCD ppt
4.คู่มือบันทึกโปรแกรม J HCIS NCD รอบคัดกรองครบวงจร คู่มือ
5.แบบรายงานผลการดำเนินงาน "ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกลงาน NCD" เอกสาร
6.แบบประเมิน เกณฑ์ "ชุมชนวิถีใหม่ห่างไหล NCDs"เอกสาร
   คู่มือ อสม. NCD
1.แบบประเมินภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ตรวจตา เอกสาร
2.แบบประเมินการป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน เอกสาร
3.การค้นหาภาวะอ้วน เอกสาร
4.การคัดกรองจอประสาทตาเสื่อม ไต เอกสาร
5.การคัดกรองเท้า เอกสาร
6.คู่มือบันทึกโปรแกรม J HCIS NCD คู่มือ
7.แบบบันทึกความลังเลในในการฉีดวัคซีน เอกสาร

    8.งานสุขภาพจิต
1.แบบคัดกรองสุขภาพจิต แบบสังเกตุพฤติกรรมเด็ก เอกสาร
2.แบบคัดกรองสุขภาพจิต SNAP IV เอกสาร
3.บันทึกการให้คำปรึกษาผู้ลังเลใจในการฉีดวัคซีน เอกสาร
4.Power Point ASD ออทิสติก สำหรับพยาบาล ครู PDF
5.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก ppt.
6.แบบสำรวจ pdf. PDDSQ1-4 เอกสาร
7.การแปลผล PDDSQ1-4 เอกสาร
8.แบบสำรวจ PDDSQ-18 เอกสาร

9.งานมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี
1. แบบคัดกรอง CCA01+CCA02 ขห. เอกสาร
2. ใบส่งตัว

สื่อ/แผ่นพับ/PPT สอน
 1.HPV DNA Test แผ่นพับ
 2.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในสถานการณ์ Covid-19 เอกสาร
 3.สื่อ เรื่อง น้ำตาล เอกสาร
 4.สื่อ เรื่อง ซอส เอกสาร
 5.สื่อ เรื่อง เกลือ เอกสาร
 6.อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารบำบัดโรค รพ.ขุนหาญ เอกสาร
 7.อาหารให้พลังงาน เอกสาร

แบบฟอร์มต่างๆ

4.แบบคัดกรอง woman cancer screening เอกสาร
6.แบบบันทึกไขมัน BMI ร่างกาย เอกสาร


การบันทึกข้อมูล
1.การบันทึกข้อมูลผู้พิการ 43 แฟ้ม ppt
2.การบันทึกข้อมูลมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เอกสาร

แผนงานโครงการ(ตัวอย่าง)
1.หนังสือเชิญและยืมอุปกรณ์อัลตราซาวด์ รพ.สต.พราน เอกสาร
2.โครงการตรวจ HPV DNA Test ค้อปอ 2564 (ล่าสุด) เอกสาร

คำสั่ง
1.ตัวอย่าง คำสั่ง งานจมน้ำ ระดับตำบล ไฟล์
2.ตัวอย่าง คำสั่ง อุบัติเหตุ EMS จมน้ำ ไฟล์        ตัวอย่าง ใบปะหน้าบันทึกคำสั่ง ไฟล์
3.ตัวอย่าง คำสั่ง งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ไฟล์   ตัวอย่าง ใบปะหน้าบันทึกคำสั่ง ไฟล์
4.คำสั่งคณะกรรมการ NCD ปี 2564 ไฟล์ New 
5.คำสั่ง ศปถ.65 ไฟล์
6.คำสั่ง mammogram 65 ไฟล์

ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงาน NCD
1.ทะเบียนข้อมูลวัดที่ขึ้นทะเบียน รายชื่อ
2.ทะเบียนวัดในขุนหาญ วัดในขุนหาญ รายชื่อ
3.ทะเบียนโรงเรียนเขต 4 รายชื่อ