กิจกรรมปั่น ปันรัก เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปั่น ปันรัก เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส พชต.บักดอง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ อบต.บักดอง ครับ