งาน EPI

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีนประจำเดือน พค.63 ตามแบบฟอร์มนี้ 
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งกรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ download
แนวทางการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2563
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน มิ.ย.63 ตามแบบฟอร์มนี้ 
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน ก.ค. 63 ตามแบบฟอร์มนี้
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน  ส.ค. 63 ตามแบบฟอร์มนี้
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน  ก.ย. 63 ตามแบบฟอร์มนี้
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เขียนเบิกวัคซีน  ต.ย. 63 ตามแบบฟอร์มนี้

งานส่งเสริม

แนวทางการดำเนินงาน Free schedule  ปี 2563 download
แกน ranking งานส่งเสริม download
QOF download
วาระงานส่งเสริม download
คะแนน ranking งานส่งเสริม รอบ 1
flow เสนอโครงการ CUP
แบบรายงานตรวจเกลือไอโอดีน
หนังสือแจ้งตรวจเกลือ สสอ.ขุนหาญ download
รายงานตรวจเกลือไอโอดีน รพ.สต.
แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ download
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ปี 63 download
แบบคัดกรองและเปลผลตรวจสุขภาพพระสงฆ์อายุ 15-59 ปี download
แบบคัดกรองและเปลผลตรวจสุขภาพพระสงฆ์อายุ  60 ปี download
แบบคัดกรองพระสงฆ์ 15-59 ปี คปสอ.ขุนหาญ
แบบคัดกรองพระสงฆ์ 60 ปี คปสอ.ขุนหาญ
ข้อมูล 1 วัด 1 รพ.สต. ปี 2561
ข้อมูลพระสงฆ์เขตอำเภอขุนหาญ ปี 2562
แบบฟอร์มลงชื่ออบรมพระสงฆ์
ขั้นตอนการบันทึก PPA โครงการเด็กอายุ 6 - 7 ปี
สำรวจข้อมูลนักเรียนอำเภอขุนหาญ ปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการจัดสรร Free schedule ANC ปี 2563 ดาวน์โหลด
แนวทางการบันทึกข้อมูล Free schedule ANC
 สสจ.ศรีสะเกษ นำเสนอ free schedule  ปี 2564
แบบประเมินมห้ศจรรย์ 1000 วัน สู่ 2500 วัน download

งานพัสดุ

แบบฟอร์มงานพัสดุ ดาวโหลด
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ดาวโหลด
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวโหลด
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดาวโหลด
ฉบับเดือนธันวาคม 2565 ดาวโหลด

Flow Chart การขออนุมัติจัดทำประกันภัยรถยนต์ทางราชการ ดาวโหลด

คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ 
🔈  ที่ 4992/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562  เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดาวโหลด
🔈   ที่ 3667/2563 ลงวันที่  14 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ  ดาวโหลด
🔈   ที่ 1329/2564 ลงวันที่  26 มีนาคม 2564  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ดาวโหลด
🔈   ที่ 5159/2564  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด าวโหลด
🔈   ที่ 937/2565  ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ดาวโหลด
🔈   ที่ 5159/2564  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดาวโหลด

Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

ในวันที่ 2 ธ.ค.62 Start  เวลา 16.00น. ณ สี่แยกบ้านจะเนียวบริเวณลานร้านต้นไม้สวนหน่อยการยาง บ้านจะเนียว  ผังเส้นทางและรูปขบวน การ Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%


งาน IT

คู่มือตั้งค่า LABFU 2562 download

Download  คู่มือต่ออายุ

โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2563 & คู่มือการพัฒนาระบบ Web Services ***สำหรับหน่วยบริการ
คู่มือการติดตั้ง Jhcis
ระบบคลังข้อมูลการสาธารณสุขและการแพทย์

กิจกรรมปั่น ปันรัก เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปั่น ปันรัก เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส พชต.บักดอง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ อบต.บักดอง ครับ


งาน NCD

ตัวชี้วัด 
-
  
Flow กลุ่มงาน NCD
1. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV (Hpv.nci.go.th)+JHCIS Flow (ล่าสุด)
2. 
3. คัดกรองมะเร็งเต้านม Flow
4. คัดกรองมะเร็งลำไส้ Flow
5. การใช้บริการผู้ป่วยจิตเวช ช่วงสถานการณ์ COVID-19 Flow
6. คัดกรองมะเร็งตับและเร็งท่อน้ำดี Flow
7. คัดกรองโรคซึมเศร้า Flow
8. คัดกรองการฆ่าตัวตาย Flow
9. คัดกรองสมาธิสั้น Flow
10.คัดกรองออทิสติก Flow
11.คัดกรองบุหรี่เข้าสู่การบำบัด Flow
12.คัดกรองการดื่มสุรา Flow
13.คลินิก DPAC Flow
14.คัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน Flow
15.คัดกรองความเสี่ยงความดันโลหิตสูง Flow
16.คัดกรองเท้าเบาหวาน Flow
17.คัดกรองตาเบาหวาน Flow
18.คลินิก DPAC ตรวจร่างกาย Flow

กลุ่มงาน 
     1.งานมะเร็งปากมดลูก
1.แนวทางการบันทึกข้อมูลมะเร็งปากมดลูก PAP+QOF คู่มือ
2.HPV DNA Test 1 Slide
3.HPV DNA Test 2 คู่มือ
4.HPV DNA Test 3 คู่มือ แนวทางการบันทึกข้อมูล
5.HPV DNA Test 4 คู่มือ ความรู้ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
6.HPV DNA Test 5 Slide การเบิกจ่าย
7.คู่มือโปรแกรม CxS2010 คู่มือ

8.รายการเตรียมอุปกรณ์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและอัลตราซาวด์รังไข่ เอกสาร
9.คำแนะนำในการตรวจภายใน คำแนะนำ
11.แบบคัดกรอง pap+ush+เต้านม เอกสาร
12.สติกเกอร์และใบนำส่ง HPV DNA Test รพ.กันทรลักษ์ เอกสาร ล่าสุด
13.ใบส่งตัวรักษาต่อด้าน นรีเวช เอกสาร ล่าสุด
14.แบบคัดกรองนรีเวช (Self Test)HPV Self Sampling เอกสาร  PDF ล่าสุด
15.New E-Claim HPV คู่มือ ล่าสุด
     
     2.งานติดดาว สสอ.ดีเด่น NCD
1.ติดดาว NCD ซำขี้เหล็ก เอกสาร
2.แฟ้มงานติดดาว หมวด 4 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เอกสาร
3.บล็อก สสอ.ดีเด่น 5 งาน NCD 
4.บล็อก สสอ.ดีเด่น งานมะเร็งปากมดลูก
     3.งานควบคุมบำบัดบุหรี่ สุรา
1.โรงเรียนสีขาว เขต4
2.ตัวอย่างเอกสารโรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการ เอกสาร
3.เกณฑ์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เกณฑ์ (ล่าสุด)
4.ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกณฑ์ (ล่าสุด)
5.แบบคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ เอกสาร
6.การบันทึกข้อมูล special pp 43 แฟ้ม ช่วยเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกฮอล์ คู่มือ
7.มาตรฐานชุมชนปลอดบุหรี่และสุรา เอกสาร
8.แบบลง ACT app.เอกสาร
9.แบบบันทึกการตรวจสถานที่ติดป้ายปลอดบุหรี่ เอกสาร
10.คู่มือการบันทึกระบบโรงเรียนปลอดบุหรี่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คู่มือ (ล่าสุด)

     4.งานป้องกันอุบัติเหตุ 
1.ใบประกาศองค์กรสวมหมวกกันน็อค 100% 2563 ใบประกาศ
2.key in งานอุบัติเหตุ RTI ตำบล บล็อกงาน
3.key in อุบัติเหตุ  เอกสาร
4.เกณฑ์การประเมินงานอุบุติเหตุทางถนนตำบล RTI เกณฑ์ (ล่าสุด)

10.แบบบันทึกการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เอกสาร
11.แบบรายการตรวจสภาพรถการแพทย์ฉุกเฉิน เอกสาร
12.แบบรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต เอกสาร
13.สมุดบันทึกเวรด่าน เอกสาร
14.แบบสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน New  เอกสาร
15.ใบสำคัญรับเงิน รถ EMS เอกสาร
16.เอกสารรับประเมินรถ EMS 2565

    5.งานป้องกันการจมน้ำ
1.คู่มือแนวทางประเมินผู้ก่อการดี คู่มือ
2.หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด คู่มือ
3.ขั้นตอนการประเมินผู้ก่อการดี คู่มือ
4.เกณฑ์การประเมินงานจมน้ำ merit maker เกณฑ์ (ล่าสุด)
5.Key in จมน้ำ 10 องค์ประกอบ บล็อกงาน
6.ผลงาน Key in จมน้ำ หลักหิน ต.บักดอง ส่งกระทรวง เอกสาร
7.ตัวอย่าง รายงานจมน้ำระดับเงิน โพธิ์กระสังข์
8.แบบฟอร์ม เอกสารเขต 10 ประเมิน จมน้ำ เอกสาร
9.แบบสอบสวนจมน้ำ (ทุกกลุ่มอายุ) เอกสาร

     6.งานผู้พิการ งานศูนย์พึ่งได้ OSCC 
1.คู่มือ OSCC คู่มือ
2.รหัสหัตถการ กายภาพ ฟื้นฟูผู้พิการ เอกสาร

     7.งาน NCD เบาหวาน ความดันโลหิต
1.key in งาน NCD วิถีใหม่  บล็อกงาน
2.เกณฑ์  NCD วิถีใหม่ เกณฑ์
3.แนวทางการบันทึกข้อมูล NCD ppt
4.คู่มือบันทึกโปรแกรม J HCIS NCD รอบคัดกรองครบวงจร คู่มือ
5.แบบรายงานผลการดำเนินงาน "ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกลงาน NCD" เอกสาร
6.แบบประเมิน เกณฑ์ "ชุมชนวิถีใหม่ห่างไหล NCDs"เอกสาร
   คู่มือ อสม. NCD
1.แบบประเมินภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ตรวจตา เอกสาร
2.แบบประเมินการป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน เอกสาร
3.การค้นหาภาวะอ้วน เอกสาร
4.การคัดกรองจอประสาทตาเสื่อม ไต เอกสาร
5.การคัดกรองเท้า เอกสาร
6.คู่มือบันทึกโปรแกรม J HCIS NCD คู่มือ
7.แบบบันทึกความลังเลในในการฉีดวัคซีน เอกสาร

    8.งานสุขภาพจิต
1.แบบคัดกรองสุขภาพจิต แบบสังเกตุพฤติกรรมเด็ก เอกสาร
2.แบบคัดกรองสุขภาพจิต SNAP IV เอกสาร
3.บันทึกการให้คำปรึกษาผู้ลังเลใจในการฉีดวัคซีน เอกสาร
4.Power Point ASD ออทิสติก สำหรับพยาบาล ครู PDF
5.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก ppt.
6.แบบสำรวจ pdf. PDDSQ1-4 เอกสาร
7.การแปลผล PDDSQ1-4 เอกสาร
8.แบบสำรวจ PDDSQ-18 เอกสาร

9.งานมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี
1. แบบคัดกรอง CCA01+CCA02 ขห. เอกสาร
2. ใบส่งตัว

สื่อ/แผ่นพับ/PPT สอน
 1.HPV DNA Test แผ่นพับ
 2.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในสถานการณ์ Covid-19 เอกสาร
 3.สื่อ เรื่อง น้ำตาล เอกสาร
 4.สื่อ เรื่อง ซอส เอกสาร
 5.สื่อ เรื่อง เกลือ เอกสาร
 6.อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารบำบัดโรค รพ.ขุนหาญ เอกสาร
 7.อาหารให้พลังงาน เอกสาร

แบบฟอร์มต่างๆ

4.แบบคัดกรอง woman cancer screening เอกสาร
6.แบบบันทึกไขมัน BMI ร่างกาย เอกสาร


การบันทึกข้อมูล
1.การบันทึกข้อมูลผู้พิการ 43 แฟ้ม ppt
2.การบันทึกข้อมูลมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เอกสาร

แผนงานโครงการ(ตัวอย่าง)
1.หนังสือเชิญและยืมอุปกรณ์อัลตราซาวด์ รพ.สต.พราน เอกสาร
2.โครงการตรวจ HPV DNA Test ค้อปอ 2564 (ล่าสุด) เอกสาร

คำสั่ง
1.ตัวอย่าง คำสั่ง งานจมน้ำ ระดับตำบล ไฟล์
2.ตัวอย่าง คำสั่ง อุบัติเหตุ EMS จมน้ำ ไฟล์        ตัวอย่าง ใบปะหน้าบันทึกคำสั่ง ไฟล์
3.ตัวอย่าง คำสั่ง งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ไฟล์   ตัวอย่าง ใบปะหน้าบันทึกคำสั่ง ไฟล์
4.คำสั่งคณะกรรมการ NCD ปี 2564 ไฟล์ New 
5.คำสั่ง ศปถ.65 ไฟล์
6.คำสั่ง mammogram 65 ไฟล์

ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงาน NCD
1.ทะเบียนข้อมูลวัดที่ขึ้นทะเบียน รายชื่อ
2.ทะเบียนวัดในขุนหาญ วัดในขุนหาญ รายชื่อ
3.ทะเบียนโรงเรียนเขต 4 รายชื่อ
ปฏิทินกิจกรรม สาสุข ขุนหาญ

วาระการประชุม สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ

วาระการประชุม สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ 

65

66
3.ธันวาคม 65 รายงานการประชุม/วาระการประชุม