ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานบริการ

                   

                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

                                         ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานบริการ (Download)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

 

                   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

                                                     ตำแหน่งพนักงานบริการ (Download)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริการ


           

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) 
                                                     ตำแหน่ง พนักงานบริการ (Dowtnload)


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ


ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ประจำปี 2566 ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค


งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safty)

  • แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
    [MS Word]  [PDF]

งานควบคุมโรคติดต่อ


โรคติดต่อนำโดยแมลง (Vector bourn Diseases)
  • โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)
  • โรคไข้มาลาเรีย (Malaria)
โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (Zoonoses)
  • โรคเลปโตสไปโรซีส
โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ (Food and Water borne Diseases)
โรคหนอนพยาธิ
โรคติดต่อในเด็ก
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (AIDs and STDs)
วัณโรค (TB)
โรคเรื้อน (Leprosy)
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
โรคติดต่อระหว่างประเทศ (สุขภาพชายแดน - อาเซียน)
งานระบาดวิทยา (Epidemiology)
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)


หนังสือราชการ (ภายใน)  [Template MS Word] [ตัวอย่าง]
หนังสือราชการ (ภานนอก)  [Template MS Word] [ตัวอย่าง]
หนังสือคำสั่ง [Template MS Word]